akcia Akcia do 31.6. 2024: ERP systém od 700 € | Vlastná firemná aplikácia od 199 € | 55 firemných aplikácií od 11,90€ mesačne Viac informácií...

Projektové plánovanie a riadenie ako modul ERP systému

Ak chceme zvládnuť úlohy, ktoré sú na nás kladené, musíme plánovať. Čo je potrebné urobiť, kedy, ako, prečo? Všetky tieto otázky by sme si mali položiť, aby sme dosiahli, čo chceme. Plánovanie je nevyhnutné vo firmách pri stanovovaní cieľov, stratégií, plánov alebo riadení projektov. Takisto plánovať je dôležité aj v osobnom živote. Jedna múdra veta hovorí: „Ak neplánujete plánovať, plánujete zlyhať!“ Či už ste projektoví manažéri, alebo nie, táto veta platí pre všetkých.

MODUL PRE PLÁNOVANIE A RIADENIE PROJEKTOV

Projektoví manažéri musia stále čeliť výzvam ako sú blížiace sa deadliny, rastúce náklady, obmedzené prevádzkové kapacity alebo problémy v komunikácii. Preto si firmy začínajú uvedomovať, že je dôležité prijať inteligentné riešenia na riadenie projektov, ktoré zľahčujú priebeh riadenia projektov a poskytujú prehľad o nákladoch. Projektový manažment existuje ako modul ERP systému Odoo a umožňuje riadiť celý projekt a sledovať všetko, čo sa počas realizácie projektu deje. Vytvára celkový obraz o priebehu projektu od strávených hodín práce na projekte, cez komunikáciu so zákazníkom, až po fakturáciu. Daný modul je možné prispôsobiť na vaše vlastné procesy v podniku.

ČO DOKÁŽE POSKYTNÚŤ MODUL PRE PROJEKTOVÉ PLÁNOVANIE?

Všetko od organizácie, vytvorenia časových rozvrhov, plánovania až po analýzu. A čo to znamená? Vysvetlíme si to postupne od začiatku.

  1. Prognózovanie potrieb a zdrojov

Jednoducho plánujete projekt, pričom do úvahy systém automaticky zoberie rôzne absencie ľudí v tímoch. Viete, kto je kedy preč, kedy sú sviatky a podľa toho môžete ľahko plánovať, ktoré činnosti sa vykonajú a v akých termínoch. Môžete brať do úvahy aj prognózy založené na porovnateľných projektoch, a tak lepšie plánovať termíny. Porovnanie prognóz s časovými plánmi umožní vytvoriť reálne časové rozpisy a  zvýšiť ziskovosť. Máte tiež prehľad o zdrojoch alebo materiáloch, ktoré sú potrebné pri realizácii projektu. Celkovo je takto zabezpečená prehľadná projektová administrácia.

  1. Flexibilnosť projektového plánovania

Keďže systém je flexibilný, dochádza k zjednodušeniu procesov a zlepšení spolupráce. Projekt môžete rozdeliť do viacerých úloh a potom priradiť k zodpovednému tímu. Všetci poznajú svoje úlohy a vedia, kedy a čo majú splniť. Každý sa chce vyhnúť neplánovaným výkyvom v projekte, prípadne stratám. S integrovaným ERP systémom viete plánovať prehľadne jednotlivé etapy pre každý projekt. Vďaka tomu zjednodušíte pracovné postupy a prinesie vám to aj vyššiu efektivitu projektu.

  1. Lepšia komunikácia a zdieľanie dokumentácie

Môžete rýchlo pridať poznámky alebo pripojiť súbory k určeným úlohám. Tak zabezpečíte, že každý má aktuálne informácie. Nemusíte organizovať stretnutia ako predtým. Máte prehľad o dianí na projekte aj bez toho. ERP systém umožní komunikovať cez live chat (internú komunikáciu) alebo môžete využiť aj zdieľané tzv. sharepointy.

  1. Sledovanie vývoja projektu cez vytváranie analýz a grafov

Podľa stanovených úloh, je možné tvoriť analýzy a grafy. Máte prehľad o stave úloh a celkovom dianí na projekte. Ľahko zistíte, ako sa plnia ciele za jednotlivé úlohy, aké reálne výsledky sa dosahujú. Môžete si ich porovnať s očakávanými výsledkami. Viete zistiť, na čom ste. Účinným sledovaním priebehu projektu môžete identifikovať a analyzovať problémy a riziká spojené s projektom. Jednoduchšie sa im potom viete vyhnúť.

  1. Fakturácia a účtovníctvo za projekt

Keďže ERP systém je integrované riešenie, aj modul projektový manažment je prepojený s ostatnými procesmi v podniku. Oddelenie fakturácie a účtovníctva nie je výnimkou. Prepojenosť údajov zabezpečuje prehľad o celkových nákladoch za projekt, výnosnosti a podobne. Účtovníctvo a fakturácia sa zjednodušuje.

AKÉ SÚ VÝHODY?

  • Zvýšená úspešnosť ukončenia projektu načas
  • Vyššia spokojnosť zákazníkov a ziskovosť
  • Optimálne využitie ľudí v tímoch a zariadení
  • Lepší prehľad o celom projekte a s tým spojená kontrola celého procesu a nákladov
  • Zníženie nákladov a lepšie prognózy

AK MÁ BYŤ BIZNIS ÚSPEŠNÝ, TAK PLÁNUJTE!

Každý deň musíte vo vašej firme zvládnuť nové projekty. Je jedno, čo plánujete. Môže ísť o vytvorenie objednávok na predaj, vývoj nových produktov, cielenie na nové trhy alebo segmenty, optimalizáciu obchodných procesov a podobne. Pre úspešné ukončenie všetkých projektov, je nevyhnutná koordinácia úloh na jednotlivých oddeleniach, plánovanie zdrojov a informovanosť všetkých zainteresovaných osôb. Integrované riešenie cez ERP systém toto všetko umožní a dotiahnete riešenie projektu do úspešného konca.